LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Nobody's perfect

Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
{1,2,3,4}

Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
Everybody knows what what I'm talkin' 'bout
Everybody get's that way..
Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
Everybody knows what what I'm talkin' 'bout... Everybody get's that way..

Sometimes I'm in a jam
I've gotta make a plan
It might be crazy
I do it anyway
No way to know for sure
I'll figure out a cure
I'm patchin' up the holes
But then it overflows
If I'm not doin' to well
Why be so hard on my self?

[Chorus]
Nobody's Perfect!
I gotta work it!
Again and again till I get it right
Nobody's Perfect!
You live and you learn it!
And if I mess it up sometimes.
Nobody's perfect.......

Sometimes I work a scheme
But then it flips on me
Dosen't turn out how I planned
gets stuck in quick sand
No problem, can be solved
Once I get involved
I try to be delicate
Then crash right into it
But my intentions are good{yeah yeah yeah}
Sometimes just mis-understood

Nobody's Perfect!
I gotta work it!
Again and again till I get it right
Nobody's Perfect!
You live and you'll learn it!
[Nobody's Perfect lyrics on http://www.metrolyrics.com]

And if I mess it up sometimes...

Nobody's perfect
I gotta work it!
I know that i'll find a way.
Nobody's perfect!

Sometimes I fix things up
And they fall apart again.
Nobody's perfect

I know I mix things up
But I always get it right in the end.
{you know I do}

[Talking]
Next time you feel like its just one of those days
when you just can't seem to win
If things don't turn out the way you planned,
FIGURE SOMETHING ELSE OUT!
Don't stay down! Try again!{yeah}

[Singing]
Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
Everybody knows what what I'm talkin' about...
Everybody get's that way...
Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
Everybody knows what what I'm talkin' about...
everybody gets that way

[Chorus]
Nobody's Perfect!
I gotta work it!
Again and again till I get it right
Nobody's Perfect!
You'll live and you'll learn it!
And if I mess it up sometimes...
Nobody's perfect
I gotta work it
I know that I'll find a way
nobody's perfect
you'll live and you'll learn it
cause everybody makes mistakes

Nobody's Perfect
Nobody perfect no no
Nobody's perfect

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Oll / 09-11-2008...
Chẳng ai hoàn hảo

Ai cũng có những sai lầm
Ai cũng có những ngày như thế
1, 2, 3, 4

Ai cũng có những sai lầm
Ai cũng có những ngày như thế
Mọi người biết tôi đang nói về điều gì
Mọi người đều theo cách đó
Và ai cũng có những sai lầm
Ai cũng có những ngày như thế
Mọi người biết tôi đang nói về điều gì
Mọi người đều theo cách đó

Đôi khi tôi cũng mắc phải
Tôi đã có cho mình một dự định
Có thể là quá táo bạo
Dù sao tôi cũng làm
Chẳng có điều gì để chắc chắn
Tôi sẽ tìm ra phương pháp
Vá víu những chỗ hỏng
Nhưng lỗi lầm chẳng hết
Nếu như tôi không cố gắng để tốt hơn
Thì tại sao bản

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
661,987 lượt xem