hehe bai nay ze thuong wa.ba kon tu kiem loi, tu zich di, ze ec ha