LỜI BÀI HÁT

[Verse 1]
I have loved you for the last time
Is it a video? Is it a video?
I have touched you for the last time
Is it a video? Is it a video?

For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? Is it a video?
For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? Is it a video?
Is it a video?

[Verse 2]
I have loved you for the last time
Visions of Gideon, visions of Gideon
And I have kissed you for the last time
Visions of Gideon, visions of Gideon

For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? (Is it a video?) Is it a video? (Is it a video?)
For the love, for laughter, I flew up to your arms
Is it a video? (Is it a video?) Is it a video? (Is it a video?)

For the love, for laughter, I flew up to your arms
Visions of Gideon, (visions of Gideon), visions of Gideon, (visions of Gideon)
For the love, for laughter, I flew up to your arms
Visions of Gideon, (visions of Gideon), visions of Gideon, (visions of Gideon), Visions of Gideon

Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon
Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon
Visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon
Visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon
(Is it a video?) (Is it a video?) (Is it a video?)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ver 1
Tôi đã bên anh lần cuối cùng
Giờ hoài niệm ùa về chỉ tựa như một đoạn băng thôi sao?
Tôi đã ân ái với anh lần cuối cùng
Giờ hoài niệm ùa về chỉ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận