Đây là một bài hát tuyệt vời! Các bạn nên nghe! Thân!