Nếu nhìn tên bài hát thì bạn có thể lầm tưởng rằng đây là bài hát do Declan Galbraith trình bày do bạn Nemo đã dịch hay bài hát cùng tên do bạn Kai đã đăng. Tuy nhiên, khi nghe kỹ thì đây là một bài khác, có giống chăng là vài câu đầu mà thôi. Thật ra đây là bài hát do Jewel trình bày trong album Lullaby mới được phát hành.

Giai điệu bài hát thật hay và cứ từ từ đi sâu vào lòng người lúc nào không biết. Thử xem!