LỜI BÀI HÁT

I’m walking a wire, feel likes a thousand ways I could fall
To want is to buy, but to live is to die and you can’t take it all
When everything is said and done I won’t have one thing left
What happened to everything that I ever known

All thay gave me was this ticket to heaven, that ticket to heaven, said to lie in the bed that
you make
Now I’m restless and I’m running from everything, I’m running from everything, I’m afraid it’s
a little too late

Soft voices lie, innocents die
Now ain't that a shame
And all your dreams, and all your money they don’t mean a thing
When everything is said and done, you won’t have one thing left
What happened to everything that I ever known

All they gave me was this ticket to heaven, that ticket to heaven, said to lie in the bed that
you make
Now I’m restless and I’m running from everything, I’m running from everything, I’m afraid it’s
a little too late

It’s a little too late

All they gave me was this ticket to heaven, that ticket to heaven,
said to lie in the bed that you make
Now I’m restless and I’m running from everything, I’m running from everything, I’m afraid it’s
a little too late
All he gave me was this ticket to heaven, that ticket to heaven, said to lie in the bed that
you make
Now I’m restless and I’m running from everything, I’m running from everything, I’m afraid it’s
a little too late
It’s a little too late

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi bước đi trên sợi dây và cảm nhận hàng ngàn cách mình có thể ngã xuống
Muốn phải đạt được nhưng đã sống thì sẽ chết và bạn không thể nắm được

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Shinjuku 15-06-2009
^^________________thank Ala : dốt văn :>
...
Alamanda 15-06-2009
Chốn chay - Trốn chạy. Sảy ra - Xảy ra ^^!

Xem hết các bình luận