LỜI BÀI HÁT

Ryuk88 ...

I can't remember when you weren't there
When I didn't care for anyone but you
I swear we've been through everything there is
Can't imagine anything we've missed
Can't imagine anything the two of us can't do

Through the years, you've never let me down
You turned my life around, the sweetest days I've found
I've found with you ... Through the years
I've never been afraid, I've loved the life we've made
And I'm so glad I've stayed, right here with you
Through the years

I can't remember what I used to do
Who I trusted, who I listened to before
I swear you taught me everything I know
Can't imagine needing someone so
But through the years it seems to me
I need you more and more

Through the years, through all the good and bad
I KNOW how much we had, I've always been so glad
To be with you ... Through the years
It's better every day, you've kissed my tears away
As long as it's okay, I'll stay with you
Through the years


Through the years, when everything went wrong
Together we were strong, I know that I belong
Right here with you ... Through the years
I never had a doubt, we'd always work things out
I've learned what life's about, by loving you
Through the years

Through the years, you've never let me down
You've turned my life around, the sweetest days I've found
I've found with you ... Through the years
It's better every day, you've kissed my tears away
As long as it's okay, I'll stay with you
Through the years...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

fatto...
Anh không thể nhớ ra khi em đã không còn ở đó
Khi anh đã không màng đến ai khác ngoài em
Anh thề là chúng mình đã từng kinh qua mọi điều, có chăng là
Anh không

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
NguoiIchKy 15-01-2010
Trời ơi, bạn dịch thế này làm mình cảm thấy phí tiền đóng góp cho lời dịch quá! Chẳng khác nào copy nguyên bài rồi paste vào chương trình dịch văn bản cả. Ngữ nghĩa quá máy móc, phí cả một bài hát hay, tình cảm & sâu sắc như vậy! Thật đáng tiếc... --------- @NguoiIchKy : Cảm ơn nhận xét của bạn. Nếu được, bạn hãy dịch rồi đăng bản dịch của bạn nhé.

Xem hết các bình luận

Lady
21,689 lượt xem