Mp3 trong youtube là nghe rõ nhất, ngại convert nên sky lấy đại trong zing ;))
Nhưng nếu nghe thì nên nghe cái link youtube ;))