tặng bạn yêu.

LỜI BÀI HÁT

PIECES

I'm here again
A thousand miles away from you
A broken mess, just scattered pieces of who I am
I tried so hard
Thought I could do this on my own
I've lost so much along the way

Then I'll see your face
I know I'm finally yours
I find everything I thought I lost before
You call my name
I come to you in pieces
So you can make me whole

I've come undone
But you make sense of who I am
Like puzzle pieces in your eye

Then I'll see your face
I know I'm finally yours
I find everything I thought I lost before
You call my name
I come to you in pieces
So you can make me whole!

I tried so hard! So hard!
I tried so hard!

Then I'll see your face
I know I'm finally yours
I find everything I thought I lost before
You call my name
I come to you in pieces
So you can make me whole
So you can make me whole

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

romi272001 Cập nhật: Lucifer / 24-08-2010...
PIECES – RED

Anh lại về đây
Cách xa em ngàn dặm
Anh như tan vỡ, từng mảnh hỗn độn
Anh đã cố hết sức
Rằng anh có thể tự mình vượt qua
Anh đã mất quá

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận