[tiny_clover] :
Bài này cũng đã được Fiona Fung hát lại .