Fade Into Darkness (Vocal Mix) - AVICII

0    | 05-09-2011 | 2772

LỜI BÀI HÁT

Looking up
There's always sky
Rest your head
I'll take you high

We won't fade into darkness
Won't let you fade into darkness

Why worry now
You'll be safe
Hold my hand
Just in case

And we won't fade into darkness
Fade into darkness
No we won't fade into darkness
Fade into darkness

(Instrumental)

And we won't fade into darkness
Fade into darkness
No we won't fade into darkness
Fade into darkness

This world can seem
Cold and grey
But you and I
Are here today

And we won't fade into darkness
No we won't fade into darkness

Nothing to fear
But fear itself
We'll be ok
Just keep the faith

And we won't fade into darkness
Fade into darkness
No we won't fade into darkness
Fade into darkness

(Instrumental)

Whoah
Whoah (Fade Into Darkness)
Whoah
Whoah (Fade Into Darkness)

Whoah
And we won't fade into darkness (Whoah)
Fade into darkness (Whoah)
No we won't fade into darkness (Whoah)
Fade into darkness (Whoah)

Whoah
Fade Into Darkness

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

ba hung Cập nhật: h0ang.bk91 / 10-09-2011...
Ngước nhìn lên
Đó luôn là trời cao
Hãy thư giãn
Và mình sẽ đưa bạn lên thật cao

Ta sẽ không chìm vào bóng đêm
Mình sẽ không để bạn chìm vào bóng đêm

Sao

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận