LỜI BÀI HÁT

pes2pv ...

Do you think about me when you're all alone?
The things we used to do, we used to be
I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free

Do you think about me when the crowd is gone?
It used to be so easy, you and me
I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free

I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free
I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free

When you need a way to beat the pressure down
When you need to find a way to breathe
I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free

If you never see me when the crowd is gone
It used to be so easy, can't you see?
I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free

I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free
I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free
I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free
I could be the one to make you feel that way
I could be the one to set you free

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

fallenleaf Cập nhật: Anakin Skywalker / 18-01-2014...
Em có nghĩ về anh khi em đơn côi?
Những điều chúng ta đã làm cùng nhau, chúng ta đã từng
Anh có thể là người cho em thấy thoải mái
Anh có thể là người

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hero
206,872 lượt xem
Lucky
125,601 lượt xem