LỜI BÀI HÁT

Love hits hard, I know
All your lights are red, but I'm green to go
Used to see you high, now you're only low
All your lights are red but I'm green to go

I want you
I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay
Only seeing myself
When I'm looking up at you

I want you
I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay
Only seeing myself
When I'm looking up at you

I can't say no
Though the lights are on
There's nobody home
Swore I'd never lose control
Then I fell in love with a heart that beats so slow

I want you
I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay
Only seeing myself
When I'm looking up at you

I want you
I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay
Only seeing myself
When I'm looking up at you

I know you're seeing black and white
So I'll paint you a clear-blue sky
Without you I am colour-blind
It's raining every time I open my eyes
I know you're seeing black and white
So I'll paint you a clear-blue sky
Without you I am colour-blind
It's raining every time I open my eyes

I want you
Colour me blue
Only seeing myself
When I'm looking up at you
When I'm looking up at you

I want you
I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay
Only seeing myself
When I'm looking up at you

I want you
I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay
Only seeing myself
When I'm looking up at you

I want you
I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay
Only seeing myself
When I'm looking up at you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tình yêu tới thật mãnh liệt, anh biết chứ
Em luôn bật đèn đỏ nhưng với anh chúng cũng như đèn xanh mà thôi
Anh thường thấy em vui vẻ mà sao giờ em lại buồn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận