Love this song <3

LỜI BÀI HÁT

You know just what to say
Shit, that scares me
I should just walk away but I can't move my feet
The more that I know you, the more I want to
Something inside me's changed
I was so much younger yesterday, oh

I didn't know that I was starving 'til I tasted you
Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo
By the way, by the way, you do things to my body
I didn't know that I was starving 'til I tasted you
(I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you)
(I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you)
By the way, by the way, you do things to my body
I didn't know that I was starving 'til I tasted you

You know just how to make my heart beat faster
Emotional earthquake, bring on disaster
You hit me head on, got me weak in my knees
Yeah, something inside me's changed
I was so much younger yesterday, aye
So much younger yesterday, oh, yeah

I didn't know that I was starving 'til I tasted you
Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo
By the way, by the way, you do things to my body
I didn't know that I was starving 'til I tasted you
(I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you)
(I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you)

By the way, by the way, you do things to my body
I didn't know that I was starving 'til I tasted you
You, yeah, 'til I tasted you
(I didn't know that I... I didn't know that I... 'til I tasted you)
By the way, by the way, you do things to my body
I didn't know that I was starving 'til I tasted you

The more that I know you, the more I want to
Something inside me's changed
I was so much younger yesterday

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh biết chính xác phải nói gì
Zời, điều đó khiến em sợ hãi
Đáng lẽ em nên bước tiếp mà chân em chẳng thể bước nổi
Càng hiểu về anh, em càng muốn ở bên

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận