LỜI BÀI HÁT

Once a long long time ago
setting out find our dreams
lost in memories
of golden days
sometime rising in the spring
glowing shining game the sun
golden days means
come to till return
those who know the fire burn
try to find forever the dream
try to find forever the way
My way

Caravan journey in the sky
As the sun comes out
From the day
Caravan we know
Who we are
We discover
Where we went
Oh ohh caravan
There we find the love
Love shimmering
And soon our love
Is trough

Come with me
And take my hand
Memories of
Past unfold
And with I lived
Them once again
From my fading
Heart my hand
Feel my walk
In love with him
And I wander when
The spring will come
Do we ever really
Know for sure
Will we travel
On and on
Someday we'll be
Standing up
From today

Caravan journey in the sky
As the sun comes out
From the day
Caravan we know
Who we are
We discover BIS
Where we went
Yeah caravan
There we find the love
Love shimmering
And soon our love
Is trough

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

chuyenketoan68 đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận