LỜI BÀI HÁT

Kelly ...

Your baby blues
So full of wonder
Your Curly Que's
Your contagious smile
And as I watch
You start to grow up
All I can do is hold you tight
Knowing

Clouds will rage in
Storms will race in
But you will be safe in my arms
Rains will pour down
Waves will crash all around
But you will be safe in my arms

Story books
Are full of fairy-tales
Of kings and queens
And the bluest skies
My heart is torn just in knowing
You'll someday see
The truth for lies

Clouds will rage in
Storms will race in
But you will be safe in my arms
Rains will pour down
Waves will crash all around
But you will be safe in my arms

Castles they might crumble
Dreams may not come true
Cause you are never all alone
Cause I will always
Always love you

Hey I
Hey I
Will love

Clouds will rage in
Storms will race in
But you will be safe in my arms
Rains will pour down
Waves will crash all around
But you will be safe in my arms

In my arms

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Kelly...

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

Kelly đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận