LỜI BÀI HÁT

He can only hold her for so long
The lights are on, but no one's home
She's so vacant
Her soul is taken
He thinks, What's she running from?

Now, how can he have her heart
When it got stole?
So he tries to pacify her
'Cause what's inside her never dies

Even if she's content in his warmth
She is plagued with urgency
Searching kisses
The man she misses
The man that he longs to be

Now, how can he have her heart
When it got stole?
So he tries to pacify her
'Cause what's inside her never dies
So he tries to pacify her
'Cause what's inside her it never dies
So he tries to pacify her
But what's inside her never dies

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh ta chẳng thể ôm được cô gái ấy mãi đâu
Đèn có bật nhưng chẳng có ai ở nhà
Cô ấy thật trống rỗng
Tâm hồn thì bay đi đâu mất
Anh ta nghĩ, cô ấy đang

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận