Bí quá trans auto thử và nó ra cái này: I'm spinning out of control. = Tôi là sự xe chỉ ra khỏi điều khiển. lmao XD

LỜI BÀI HÁT

've done everything as you say
I've followed your rules without question
I thought it would help me see things clearly
But instead of helping me to see
I look around and it's like I'm blinded

I'm spinning out of control
Out of control
I'm spinning out of control
Out of control

Where should I go?
What should I do?
I don't understand what you want from me
Cause I don't know
If I can trust you
I don't understand what you want from me

I feel like I'm spinning out of control
Try to focus but everything's twisted
And all along I thought you would be there
(Thought you would be there)
To let me know I'm not alone
But in fact that's exactly what I was

I'm spinning out of control
Out of control
I'm spinning out of control
Out of control

Where should I go?
What should I do?
I don't understand what you want from me
Cause I don't know
If I can trust you
Or all of the things you've said to me

I may never know the answer
To this endless mystery

Where should I go?
What should I do?
I don't understand what you want from me

Is it a mystery?
Is it a mystery?
Out of Control
I'm spinning out of control
Out of control
I'm spinning out of control
Out of control
I'm spinning out of control
Out of control
I'm spinning out of control...

Where should I go?
What should I do?
I don't understand what you want from me.
Cause I don't know
If I can trust you
Or all of the things you've said to me.

And I may never know the answer
to this endless mystery.

Where should I go?
What should I do?
I don't understand what you want from me

I'm spinning out of control
Out of control
I'm spinning out of control
Out of control

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH


Mất kiểm soát.

Tôi làm mọi thứ theo lời cậu.
Tôi không thắc mắc đi theo luật cậu đặt ra.
Tôi đã nghĩ việc đó sẽ giúp tôi nhìn thấu mọi vấn đề.
Nhưng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
727,689 lượt xem