• 22520 bản nhạc
  • 1,073,843 thành viên
  • 15 yêu cầu

Five Little Ducks – Twins

nghe bài hát thiếu nhi thay đổi ko khí nhá..^^have fun!

LỜI BÀI HÁT

Five little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only four little ducks came back.

Four little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only three little ducks came back.

Three little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only two little ducks came back.

Two little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only one little duck came back.

One little duck
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But none of those little ducks came back.

Mother's ducks she went out one day
Over the hills and far away
Mother's ducks said: " quack quack quack quack "
And all of those little ducks came back

LỜI DỊCH

5 chú vịt con

5 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:"Quác,quác,quạc,quạc."
nhưng chỉ có 4 chú vịt con trở về thui

4 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:"Quác,quác,quạc,quạc."
nhưng chỉ có 3 chú vịt con trở về thui

3 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:"Quác,quác,quạc,quạc."
nhưng chỉ có 2 chú vịt con trở về thui

2 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:"Quác,quác,quạc,quạc."
nhưng chỉ có 1 chú vịt con trở về thui

1 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 6242 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận