Five Little Ducks - Twins

1   
02-10-2008 / 50453 lượt xem

nghe bài hát thiếu nhi thay đổi ko khí nhá..^^have fun!

LỜI BÀI HÁT

Five little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only four little ducks came back.

Four little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only three little ducks came back.

Three little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only two little ducks came back.

Two little ducks
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But only one little duck came back.

One little duck
Went out one day
Over the hills and far away
Mother duck said
"Quack, quack, quack, quack."
But none of those little ducks came back.

Mother's ducks she went out one day
Over the hills and far away
Mother's ducks said: " quack quack quack quack "
And all of those little ducks came back

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

pe tho sun rang Cập nhật: fatto / 13-09-2009...
5 chú vịt con

5 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:"Quác,quác,quạc,quạc."
nhưng chỉ có 4 chú vịt con trở về thui

4 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:"Quác,quác,quạc,quạc."
nhưng chỉ có 3 chú vịt con trở về thui

3 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:"Quác,quác,quạc,quạc."
nhưng chỉ có 2 chú vịt con trở về thui

2 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa trên đồi
Mẹ vịt gọi:"Quác,quác,quạc,quạc."
nhưng chỉ có 1 chú vịt con trở về thui

1 chú vịt con 1 ngày kia ra ngoài dạo chơi
Mãi tít xa

Đăng nhập để xem tiếp