LỜI BÀI HÁT

I stay out too late
Got nothing in my brain
That's what people say
That's what people say
I go on too many dates
But I can't make them stay
At least that's what people say
That's what people say

But I keep cruising
Can't stop, won't stop moving
It's like I got this music
In my mind, saying it's gonna be alright

'Cuz the players gonna play, play, play, play, play
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off
Heart-breakers gonna break, break, break, break, break
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off

I never miss a beat
I'm lighting up my feet
And that's what they don't see
That's what they don't see
I'm dancing on my own
I make the moves as I go
And that's what they don't know
That's what they don't know

But I keep cruising
Can't stop, won't stop grooving
It's like I got this music
In my mind, saying it's gonna be alright

'Cuz the players gonna play, play, play, play, play
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off
Heart-breakers gonna break, break, break, break, break
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off

Shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off

Hey, hey, hey
Just think while you been getting down and out about the liars
And the dirty dirty cheats of the world
You could have been getting down to this sick beat

My ex-man brought his new girlfriend
She's like "Oh, my god"
But I'm just gonna shake."
And to the fella over there with the hella good hair
Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake

'Cuz the players gonna play, play, play, play, play
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off
Heart-breakers gonna break, break, break, break, break
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
I shake it off, I shake it off

Shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off

Shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off,
I, I, I shake it off, I shake it off

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chị đi chơi về khuya
Đầu óc thì rỗng tuếch
Người ta bàn tán vậy đó
Người ta rỉ tai nhau thế đấy
Chị có cả tá mảnh tình vắt vai
Mà chẳng giữ được anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận