Chidren of a miracle

0    | 26-09-2018 | 623

Dịch luôn ẩn dụ hộ tui với~~~~

LỜI BÀI HÁT

Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle, miracle
Sea of flames, taking hold
They're throwing oil on burning water
They raise the tides
We raise the boats
No, we won't be going under
We are the children of a miracle
Running with the wolves through the valley tonight
We are the children of a miracle, miracle
We're shadows in the moonlight
Empires will fall, will fall, will fall before midnight
We are the children of a miracle, miracle
3, 2, 1
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle
We are the children of a miracle
Miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
Bang the drums, I'll bring it out
And there's no one left to hear them
Take me home, yeah take me home
The only place that I believe in
We are the children of a miracle
Running with the wolves through the valley tonight
We are the children of a miracle, miracle
We're shadows in the moonlight
Empires will fall, will fall, will fall before midnight
We are the children of a miracle, miracle
And we can fly with the cannonballs
We can fly between the lines
We are the children of a miracle, miracle
3, 2, 1
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle
We are the children of a miracle
Miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle
We are the children of a miracle
Running with the wolves through the valley tonight
We are the children of a miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle, miracle, miracle
Miracle, miracle

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

nchinhtung đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận