LỜI BÀI HÁT

If we could live in this moment
And just hold it
Keep my head on your chest
I'll never leave this bed
The flowers will be blooming
The leaves will be turning
And snow will be falling
While we're making love
And the sun will be shining
The flowers still are blooming
Then leaves will turn again
But time will be frozen for us (ah, ah, ah, ah)
Time will be frozen for us (ah, ah, ah, ah)
Time will be frozen for us
Uncover the window
And come uncover me
Let's forget the world even exists
'Cause nothing compares to this
The flowers will be blooming
The leaves will be turning
And snow will be falling
While we're making love
And the sun will be shining
The flowers still are blooming
Then leaves will turn again
But time will be frozen for us (ah, ah, ah, ah)
Time will be frozen for us (ah, ah, ah, ah)
Time will be frozen for us
The flowers will be blooming
The leaves will be turning
And snow will be falling
While we're making love
And the sun will be shining
The flowers still are blooming
Then leaves will turn again
But time will be frozen for us (ah, ah, ah, ah)
Time will be (ah, ah, ah, ah)
Time will be frozen for us

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

yennie.luong1901 Cập nhật: phuonganhanh8668 / 11-07-2019...

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

yennie.luong1901 đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận