Imagine Me Without You - Tưởng tượng nếu con không có Ngài - Jaci Velasquez

1   
11-02-2008 / 25541 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

dodzun ...

Imagine Me Without You

As long as stars shine down from heaven
And the rivers run into the sea
Til the end of time forever
You're the only love I'll need

In my life You're all that matters
In my eyes the only truth I see
When my hopes and dreams have shattered
You're the One that's there for me
When I found You I was blessed
And I will never leave You, I need You

Chorus:
Imagine me without You
I'd be lost and so confused
I wouldn't last a day, I'd be afraid
Without You there to see me through
Imagine me without You
Lord, You know it's just impossible
Because of You, it's all brand new
My life is now worthwhile
I can't imagine me without You

When You caught me I was falling
Your love lifted me back on my feet
It was like You heard my calling
And You rush to set me free
When I found You I was blessed
And I will never leave You, I need You

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

dodzun Cập nhật: Cannavaro84 / 01-08-2008...
Tưởng tượng nếu con không có Ngài

Khi mà những vì sao vẫn còn toả sáng từ Thiên Đàng
Và những dòng sông vẫn chảy ra đại dương
Cho đến tận cùng của thời gian, mãi mãi
Ngài vẫn là tình yêu duy nhất con cần

Trong đời con, Ngài là tất cả
Trong đôi mắt con, Ngài là niềm tin duy nhất
Khi hy vọng và giấc mơ của con tan vỡ
Thì Ngài là Người duy nhất ở bên con
Khi con đến tìm Ngài, Ngài đã ban phước lành cho con
Và con sẽ không bao giờ rời bỏ Ngài, con cần Ngài

Tưởng tượng đến lúc con không có Ngài ở bên
Con sẽ bị lạc lối và vô cùng bối rối
Con sợ rằng con sẽ không thể sống nổi 1 ngày
Nếu Ngài không ở đó

Đăng nhập để xem tiếp