Đây là bài hát do 1 Rapper trẻ Việt tự sáng tác, tự hát.