If I Could Turn Back Time - Cher

0    | 11-10-2008 | 2958

LỜI BÀI HÁT

tyty ...

If I could turn back time
If I could find a way I'd take back those words that hurt you and you'd stay

I don't know why I did the things I did I don't know why I said the things I said
Pride's like a knife it can cut deep inside
Words are like weapons they wound sometimes.

I didn't really mean to hurt you I didn't wanna see you go I know I made you cry, but baby

[Chorus:]
If I could turn back time
If I could find a way
I'd take back those words that hurt you
And you'd stay
If I could reach the stars
I'd give them all to you
Then you'd love me, love me
Like you used to do

If I could turn back time

My world was shattered I was torn apart
Like someone took a knife and drove it deep in my heart
You walked out that door I swore that I didn't care
But I lost everything darling then and there

Too strong to tell you I was sorry
Too proud to tell you I was wrong
I know that I was blind, and ooh...

Ooohh

If I could turn back time
If I could turn back time
If I could turn back time
ooh baby

I didn't really mean to hurt you
I didn't want to see you go
I know I made you cry
Ooohh

If I could turn back time
If I could find a way
I'd take back those words that hurt you
If I could reach the stars
I'd give them all to you
Then you'd love me, love me
Like you used to do

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tyty Cập nhật: Bellewu / 12-10-2008...
Nếu tôi có thể quay ngược thời gian
Nếu tôi có thể tìm được một cách tôi sẽ rút lại những lời mà làm tổn thương anh và anh sẽ ở lại

Tôi không hiểu

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
722,682 lượt xem