LỜI BÀI HÁT

[Verse 1: Jack & Jack]
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall
They say we got no no no no future at all
They wanna ke-ke-keep us down but they can't hold us down anymore
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall

[Refrain: Jack & Jack]
When we hit the bottom, then it goes up
Climb to the top with you
We could be the greatest, ones who never made it
Ya I could be talking to you
They tryna hate hate hate
But we won't change, change anything at all
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall

[Pre-Chorus: Jack & Jack]
They think we're just drop-outs
Living at our mom's house
Parents must be so proud
They know it all
No, they don't speak our language
They say we're too savage, yeah
No, no we don't give a... anymore

[Chorus: Jack & Jack]
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall
They don't speak our language
They say we're too savage, ya
No, no we don't give a... anymore
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall

[Verse 2: Jack & Jack]
Say we're going no-no-no-no-no-no-nowhere
But we they don't know know know is we don't don't care
We're gonna keepin' on, keepin' on going til' we can't go no more
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall

[Refrain: Jack & Jack]
When we hit the bottom, then it goes up
Climb to the top with you
We could be the greatest, ones who never made it
Yeah I could be talking to you
They tryna hate hate hate
But we won't change, change anything at all
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall

[Pre-Chorus: Jack & Jack]
They think we're just drop-outs
Living at our mom's house
Parents must be so proud
They know it all
No, they don't speak our language
They say we're too savage, yeah
No, no we don't give a... anymore

[Chorus: Jack & Jack]
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall
They don't speak our language
They say we're too savage, ya
No, no we don't give a- anymore
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise
We're gonna ri-ri-ri-ri-rise 'til we fall

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chúng ta sẽ vươn vai đứng lên tới khi chúng ta vấp ngã
Người ta xầm xì nói ta chả có tương lại gì sất
Cứ muốn nhấn chìm tụi mình xuống nhưng giờ thì không

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận