I Got Summer on My Mind

0    | 09-09-2022 | 655

LỜI BÀI HÁT

I got summer on my mind
Nowhere else though
Lord take me downtown or to you
People show me love but I can't take it
What I said was true real pain, can't fake it
Still they wanna be with me
Still they wanna live with me
Still they wanna feel like me
Still I can't believe it's me
Time you spend on me I spend mine on being free
On a flight to NYC, I see you when you see me
I wonder why?
Why you have to lie?
When you've seen me cry
When you've seen me shy
When you've seen me high
When you will see me die
Where we from, you don't know
You will know where we will go
Yeah I'm here, where are you?
There's nothing we can't do
We up in here with one thing on our mind, let's leave with something
Then we play "Still D.R.E" my way, all day
In Beats by Dre then we go and get buzzed
Get drunk, get crunk, get fucked up (fucked up)
I am S-Y, no lie, at least you get to witness
Kill so many songs, you'd think I have a hitlist
That's Drake, well we love young money business
'Cause we're young and we get money
I got summer on my mind
Nowhere else though
Lord take me downtown or to you
People show me love but I can't take it
What I said was true real pain, can't fake it

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

vcsdaotaosinhvien đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận