Bài hát xuất hiện trong bộ film hè 2010 Karate Kid