LỜI BÀI HÁT

Once there was a love.
Deeper than any ocean
Once there was a love
filled with such a devotion.
It was yours and mine.


To hold and cherish
and to deep for a life time.
Then you wen't away
on the lonely day


Once there was a love
Now I don't know how I can go on
Some how I feel so all alone.
Wondering where I've wrong.


Once there was a love
that will never come again
So let's not pretend.
Once there was a love
But that was long a go

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đã có một tình yêu
Sâu thẳm hơn trùng dương
Đã có một tình yêu
Đong đầy niềm dâng hiến
Tình yêu em và anh

Ấp ủ những yêu thương
Đã in sâu trong đời

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận