LỜI BÀI HÁT

i believe that in time my heart will heal again
and i believe that in time my heart will feel again
so i keep on holding on (yeah)
so i keep on being strong (yeah)

cos i know one day i'm gonna feel again
i know one day i'm gonna feel again
and i know although my heart hurts now
i'll find a way to get up off the ground
cos i know one day i'm gonna feel again

i believe that this heart of mine can make it through
and i believe that my heart can make it over you
so i keep on holding on (yeah)
so i keep on being strong (yeah)

cos i know one day i'm gonna feel again
i know one day i'm gonna feel again
and i know although my heart hurts now
i'll find a way to get up off the ground
cos i know one day i'm gonna feel again

and though it's hard for me to breathe
and even harder to believe
i know that one day i'm gonna find
i'm gonna be just fine

cos i know one day i'm gonna feel again
i know one day i'm gonna feel again
and i know although my heart hurts now
i'll find a way to get up off the ground
cos i know one day i'm gonna feel again

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nhím_xù Cập nhật: Alamanda Bud / 27-08-2010...
Anh tin rằng đến lúc trái tim anh sẽ lại lành lặn
Và anh tin rằng đến lúc trái tim anh sẽ lại có cảm giác đó
Vì vậy anh tiếp tục níu giữ
Thế nên anh tiếp

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
leanh04 05-07-2011
Lại thêm một bài hay nữa bị phụ bạc!

Xem hết các bình luận