crazy for love - (tribute version)

0    | 29-03-2024 | 332

LỜI BÀI HÁT

You‌ ‌got‌ ‌a‌ ‌smile‌ ‌that‌ ‌makes‌ ‌the‌ ‌sun‌ ‌rise‌ ‌
You‌ ‌make‌ ‌it‌ ‌shine‌ ‌
But‌ ‌I‌ ‌can‌ ‌see‌ ‌that‌ ‌you‌ ‌don't‌ ‌realise‌ ‌
And‌ ‌that's‌ ‌what‌ ‌made‌ ‌me‌ ‌fall‌ ‌in‌ ‌love‌ ‌

'Cause‌ ‌you've‌ ‌got‌ ‌style‌ ‌
The‌ ‌way‌ ‌your‌ ‌body‌ ‌gives‌ ‌my‌ ‌heartbeat‌ ‌sound‌ ‌
It's‌ ‌amazing‌ ‌
All‌ ‌the‌ ‌time‌ ‌
You‌ ‌are‌ ‌the‌ ‌only‌ ‌thing‌ ‌I‌ ‌need‌ ‌in‌ ‌life‌ ‌
‌ ‌
Oh‌ ‌I‌ ‌want‌ ‌you‌ ‌
Can't‌ ‌you‌ ‌see‌ ‌
I‌ ‌want‌ ‌you‌ ‌
I‌ ‌believe‌ ‌
'Cause‌ ‌I‌ ‌want‌ ‌you‌ ‌
Here‌ ‌with‌ ‌me‌ ‌
I'm‌ ‌gonna‌ ‌go‌ ‌crazy‌ ‌
I'm‌ ‌gonna‌ ‌go‌ ‌crazy‌ ‌ ‌
For‌ ‌love‌ ‌

I‌ ‌look‌ ‌at‌ ‌you‌ ‌
I‌ ‌know‌ ‌it's‌ ‌alright‌ ‌
You‌ ‌read‌ ‌my‌ ‌mind‌ ‌
But‌ ‌I‌ ‌can‌ ‌see‌ ‌that‌ ‌you‌ ‌don't‌ ‌realise‌ ‌
And‌ ‌that's‌ ‌what‌ ‌made‌ ‌me‌ ‌fall‌ ‌in‌ ‌love‌ ‌

'Cause‌ ‌you've‌ ‌got‌ ‌style‌ ‌
The‌ ‌way‌ ‌your‌ ‌body‌ ‌gives‌ ‌my‌ ‌heartbeat‌ ‌sound‌ ‌
It's‌ ‌amazing‌ ‌
All‌ ‌the‌ ‌time‌ ‌
You‌ ‌are‌ ‌the‌ ‌only‌ ‌thing‌ ‌I‌ ‌need‌ ‌in‌ ‌life‌ ‌

Oh‌ ‌I‌ ‌want‌ ‌you‌ ‌
Can't‌ ‌you‌ ‌see‌ ‌
I‌ ‌want‌ ‌you‌ ‌
I‌ ‌believe‌ ‌
'Cause‌ ‌I‌ ‌want‌ ‌you‌ ‌
Here‌ ‌with‌ ‌me‌ ‌
I'm‌ ‌gonna‌ ‌go‌ ‌crazy‌ ‌
I'm‌ ‌gonna‌ ‌go‌ ‌crazy‌ ‌ ‌

For‌ ‌love‌ ‌

I‌ ‌don't‌ ‌need‌ ‌another‌ ‌love,‌ ‌yeah‌ ‌
We‌ ‌do‌ ‌this‌ ‌every‌ ‌day‌ ‌
We‌ ‌do‌ ‌this‌ ‌love‌ ‌for‌ ‌life‌ ‌

You‌ ‌got‌ ‌a‌ ‌smile‌ ‌that‌ ‌makes‌ ‌the‌ ‌sun‌ ‌rise‌ ‌
You‌ ‌make‌ ‌it‌ ‌shine‌ ‌
But‌ ‌I‌ ‌can‌ ‌see‌ ‌that‌ ‌you‌ ‌don't‌ ‌realise‌ ‌
And‌ ‌that's‌ ‌what‌ ‌made‌ ‌me‌ ‌fall‌ ‌in‌ ‌love‌ ‌

'Cause‌ ‌you've‌ ‌got‌ ‌style‌ ‌
The‌ ‌way‌ ‌your‌ ‌body‌ ‌gives‌ ‌my‌ ‌heartbeat‌ ‌sound‌ ‌
It's‌ ‌amazing‌ ‌
All‌ ‌the‌ ‌time‌ ‌
You‌ ‌are‌ ‌the‌ ‌only‌ ‌thing‌ ‌I‌ ‌need‌ ‌in‌ ‌life‌ ‌
‌ ‌
Oh‌ ‌I‌ ‌want‌ ‌you‌ ‌
Can't‌ ‌you‌ ‌see‌ ‌
I‌ ‌want‌ ‌you‌ ‌
I‌ ‌believe‌ ‌
'Cause‌ ‌I‌ ‌want‌ ‌you‌ ‌
Here‌ ‌with‌ ‌me‌ ‌
I'm‌ ‌gonna‌ ‌go‌ ‌crazy‌ ‌
I'm‌ ‌gonna‌ ‌go‌ ‌crazy‌ ‌ ‌
For‌ ‌love

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

vuichoicothuong95 đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận