LỜI BÀI HÁT

Well, I heard some people talkin' just the other day
And they said you were gonna put me on a shelf
But let me tell you I got some news for you
And you'll soon find out it's true
And then you'll have to eat your lunch all by yourself
'Cause I'm already gone
And I'm feelin' strong
I will sing this vict'ry song, woo, hoo,hoo,woo,hoo,hoo

The letter that you wrote me made me stop and wonder why
But I guess you felt like you had to set things right
Just remember this, my girl, when you look up in the sky
You can see the stars and still not see the light (that's right)

And I'm already gone
And I'm feelin' strong
I will sing this vict'ry song, woo, hoo,hoo,woo, hoo,hoo

Well I know it wasn't you who held me down
Heaven knows it wasn't you who set me free
So often times it happens that we live our lives in chains
And we never even know we have the key

But me, I'm already gone
And I'm feelin' strong
I will sing this vict'ry song
'Cause I'm already gone
Yes, I'm already gone
And I'm feelin' strong
I will sing this vict'ry song
'Cause I'm already gone
Yes, I'm already gone
Already gone
All right, nighty-night

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Oll / 17-12-2008...
Một ngày kia tôi đã nghe mọi người nói chuyện
và họ nói rằng em đã ra đi bỏ mặc tôi lại
nhưng hãy để tôi nói em nghe tôi có vài tin cho em
và em sẽ sớm

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận