chưa có zing, cho ai muốn nghe http://eyesopen.tumblr.com/post/32243254411/begin-again-taylor-swift