LỜI BÀI HÁT

You, with your words like knives and swords and weapons that you use against me
You, have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing
You, with your voice like nails on a chalk board
Calling me out when I’m winded
You, picking on the weaker man.

You can take me down, with just one single blow
But you don’t know, what you don’t know

Some day, I’ll be living in a big ole city
And all you’re ever gonna be is mean
Some day, I’ll be big enough so you can’t hit me
And all you’re ever gonna be is mean,
Why you gotta be so mean?

You, with your switching sides and your wildfire lies and your humiliation
You, have pointed out my flaws again as if I don’t already see them
I walk with my head down tryna block you out, cause I’ll never impress you
I just wanna feel okay again
I bet you got pushed around, somebody made you cold
But the cycle ends right now, cause you can’t lead me down that road

And you don’t know, what you don’t know

Some day, I’ll be living in a big ole city
And all you’re ever gonna be is mean
Some day, I’ll be big enough so you can’t hit me
And all you’re ever gonna be is mean,
Why you gotta be so mean?

And I can see you years from now in a bar talking over a football game
With that same big, loud opinion but nobody’s listening
Washed up and ranting about the same old bitter things
Drunk and rumbling on about how I can’t sing, but all you are is mean
All you are is mean, and a liar, and pathetic, and alone in life,
And mean, and mean, and mean, and mean

But some day, I’ll be living in a big ole city
And all you’re ever gonna be is mean. Yeah
Some day, I’ll be big enough so you can’t hit me
And all you’re ever gonna be is mean,
Why you gotta be so mean?

Some day, I’ll be living in a big ole city
And all you’re ever gonna be is mean
Some day, I’ll be big enough so you can’t hit me
And all you’re ever gonna be is mean,
Why you gotta be so mean?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Các người dùng lời nói như dao kiếm, như thứ vũ khí
để chống lại tôi
Các người khiến tôi phải khuỵu gối thêm lần nữa, làm tôi cảm thấy mình chẳng là gì trên đời
Các người với cái giọng như tiếng móng tay cào trên bảng
Gọi lớn tên tôi để xúc phạm
Các người, chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu

Các người có thể hạ gục tôi chỉ với cái thổi nhẹ
Và các người chẳng thể biết, những điều các người không hiểu

Sẽ có ngày tôi sống ở thành phố Ole rộng lớn hơn
Và các người sẽ chỉ còn là những kẻ hèn mọn
Sẽ có ngày tôi sẽ mạnh mẽ hơn để các người chẳng thể bắt nạt
Và các người sẽ chỉ còn

Đăng nhập để xem tiếp