In The End - Linkin Park

Bản dịch của: Xopidol

It starts with one...
One thing,
I don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To explain in due time,
All I know,
Time is a valuable thing,
Watch it fly by as the pendulum swings,
Watch it count down 'till the end of the day,
The clock ticks life away,
It's so unreal,
You didn't look out below,
Watch the time go right out the window,
Trying to hold on,
Didn't even know, I wasted it all,
Just to watch you go,
I kept everything inside,
And even know I tried,
It all fell apart,
What it meant to be,
Will eventually be,
A memory of a time, when ,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

One thing, i don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To remind myself
How I tried so hard...
In spite the way you were mocking me,
Acting like i was part of your property,
Remembering all the times you fought with me,
I'm surprised it got so far,
Things aren't the way they were before,
You wouldn't even recognize me anymore,
Not that you knew me back then,
But it all comes back to me,
In the end...
You kept everything inside,
And even know i tried it all fell apart,
What it meant to me, will,
Eventually, be a memory of a time when,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

I've put my trust in you,
Pushed as far as I can go,
For all this,
There's only one thing you should know,

I've put my trust in you,
Pushed as far as i can go,
For all this,
There's only one thing you should know...

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter
Mọi thứ đều bắt đầu với chính nó
Có một điều
Tôi không hiểu tại sao,
Nó không có nghĩa gì cho dù bạn cố gắng hết sức
Giữ điều đó trong đầu
Tôi đã nghĩ ra những lời ca này
Để giải thích khi vào đúng thời điểm
Tất cả những gì tôi biết ,
Thời gian là 1 thứ rất quý giá
Nó trôi qua tựa như con lắc đưa đi đưa lại
Nhìn nó đếm ngược đến khi hết ngày
Đồng hồ kêu tick tắc cuộc sống đang trôi đi
Nó quá hư ảo
Bạn không thế nhìn ra ngoài thấp xuống được
Nhìn thời gian trôi đi qua cửa sổ
Cố nắm giữ lấy
Mặc dù không biết rằng , tôi đã lẵng phí tất cả
Chỉ biết nhìn bạn bước đi

[ Điệp Khúc ]
Tôi giữ tất cả vào bên trong
Và mặc dù tôi đã cố gắng
Nhưng tất cả đều sụp đổ
Điều đó có nghĩa lý gì
Cuối cùng nó vẫn là,
1 mảnh ký ức của thời gian , khi mà ,

Tôi đã cố gắng rất nhiều và sắp đạt được
Nhưng kết thúc nó không có nghĩa lý gì cả
Tôi chịu thất bại,
Để mất đi tất cả,
Nó không có nghĩa lý gì,

Tôi đã đặt niềm tin vào bạn
Tất cả niềm tin của tôi
Tất cả điều này
Chỉ có 1 điều bạn nên biết

Tôi đã đặt niềm tin vào bạn
Tất cả niềm tin của tôi
Tất cả điều này
Chỉ có 1 điều bạn nên biết

Tôi đã cố gắng rất nhiều và sắp đạt được
Nhưng kết thúc nó không có nghĩa lý gì cả
Tôi chịu thất bại,
Để mất đi tất cả,
Nó không có nghĩa lý gì,

13 bản dịch khác

sospesall
18-12-2008
sosad
22-01-2009
meocondj
24-04-2009
minhquan12.
10-05-2009
chuagod
23-12-2009
shinnfacoo.
08-01-2010
FTU_Harvar.
18-01-2010
ngu anh
23-04-2010
teardrops
10-05-2010
vkl
15-05-2010
Hyuga_Hina.
15-06-2011
Xopidol
04-07-2011
chang4mat_.
25-02-2012