LỜI BÀI HÁT

You, you say, you have lost the way
Got no aim, just livin for today
Look up to the sky above
And see the morning sun again
You got so much power inside
So cry it out my friend

Chorus
Im alive, Im alive
Im alive, Im alive

Theres no use in hangin all around
Youre a king, cant you see your crown
Look into my eyes
So many things are waiting to be done
You just need a friend
Together we will sing along

Chorus

Look into my eyes
So many things are waiting to be done
You just need a friend
Together we will sing along

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hây này, anh nói rằng anh đã đi sai đường
Chẳng có mục đích và chỉ sống cho hôm nay,
Vậy hãy nhìn lên bầu trời xanh cao vợi
Và hãy nhìn mặt trời ban mai lần

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Sorry
7,334 lượt xem