album: The Dark Ride (2000)

LỜI BÀI HÁT

Two lives, one fate
I have to leave
So will you follow me?
That's how it's meant to be
I reigned as God
I'm monumental
Soon I will arise
With you by my side
And we will radiate the skies
He who will gaze our lights
Will kill his mind, his vision blind

Tonight we are stars
Stars that shine on bright
Tonight we are stars
Stars immortal light
Tonight we are stars

All treasures all goods
We bury where we lay down to die
And pay for paradise
Await the highest thorn of all
And who will gaze our lights
Will kill his mind, is going blind

Tonight we are stars
Stars that shine on bright
Tonight we are stars
Stars inside the nights of ache
Love and hate
Hope and shade
Take you away

I will take you away
I'm gonna take you away
I'm gonna take you away

Tonight we are stars
Stars that shine on bright
Tonight we are stars
Stars immortal light of ache
Light of hate
Hope and shade
Part of the fate
Tonight we are stars


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

ensiferum Cập nhật: Lucifer / 25-05-2010...
Bất Tử

Hai cuộc sống, một số phận
Ta phải ra đi
Vì thế nàng sẽ theo ta chứ?
Mọi chuyện là như thế
Ta thống trị như vị chúa tể
Ta là một tượng đài
Chẳng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Sorry
7,334 lượt xem