Bài hát cho người yêu bạn của mình

LỜI BÀI HÁT

Loved the clowns, I'm so glad we went.
We laughed the pain away inside that circus tent.
We've been friends for a long, long time.
I've cried on your shoulder,
and you have cried on mine.

I walked the wire of love time and time again,
And when I fell you were my net.
I was a clown when you were down and out.
Laughter helped you to forget.
So say goodnight before I don't know what to do.
Say goodnight before I fall in love with you.


Here we are 'neath your front porch light.
Come a little closer, let me look into your eyes.
Have we caught each other's broken heart.
Letting go might not be easy,
Holding on's not too smart.

I walked the wire of love time and time again,
And when I fell you were my net.
I was a clown when you were down and out.
Laughter helped you to forget.
So say goodnight before I don't know what to do.
Say goodnight before I fall in love with you.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Yêu vai hề, anh thật vui chúng ta đã đến đó
Hai ta cùng cười và buồn đau tan biến dưới mái lều rạp xiếc
Chúng ta đã là bạn từ lâu, lâu lắm rồi
Anh đã

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận