LỜI BÀI HÁT

(Oh yeah)
(Oh... yeah)

Just imagine how you would feel
if you'd be the one they're picking on
Would you, would you
be the one that's gonna stand up strong?
honesty
Would you let it slide, brake down and cry? or
Would you, would you, would you
never let nobody step on your right


What if it was your brother, sister, mother, father, child
then would it still be cool?
Why can't you see your words are hurting?
Everybody deserves to be themselves
and no-one else or think before you move
OhWhat about if that was you?
That would be the victim (victim)
of all the criticism
and they treated you like cruel
What about if that was you?
that would be bullied (bullied)
How would you feel if they were doing it to you?

What about if that was you?
How would you, would you, would you feel?
honesty
How would you, would you, would you feel
if they were doing this to you?

Imagine how you would feel
if everybody always laught at you
Would you, would you, would you
think it's okay in being you?
If you were me
and the people around you were breaking me down now
Would you, would you, would you
like it if they did that to you?

What if it was your brother, sister, mother, father, child
then would it still be cool?
Why can't you see your words are hurting?
Everybody deserves to be themselves
and no-one else or think before you move
OhWhat about if that was you?
That would be the victim (victim)
of all the criticism and
they treated you like cruel
What about if that was you?
that would be bullied (bullied)
How would you feel if they were doing it to you?

What about if that was you?
That would be the victim (victim)
of all the criticism and
they treated you like cruel
What about if that was you?
that would be bullied (bullied)
How would you feel if they were doing it to you?

What about if that was you?
(What about if that was you?)
How would you, would you, would you feel?
honesty
How would you, would you, would you feel
if they were doing it to you?

What about if that was you?
That would be the victim (victim)
of all the criticism and
they treated you like cruel
What about if that was you?
that would be bullied (bullied)
How would you feel if they were doing it to you?

What about if that was you?
That would be the victim (victim)
of all the criticism and
they treated you like cruel
What about if that was you?
that would be bullied (bullied)
How would you feel if they were doing it to you?

(What about if that was you?)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH


Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào
Khi bạn là người mà họ đang chế nhạo
Liệu bạn
Là người sẽ đứng vững được chăng?
Thành thực đi
Liệu

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
peheokoi_trang 20-04-2011
Darin là số một ! nghe giọng là thấy yêu rồi mà người còn đẹp nữa , thật tài năng :-)

Xem hết các bình luận