LỜI BÀI HÁT

Red Umbrella

Sometimes life can get a little dark
I’m sure I’ve got bruises on my heart
Here come the black clouds full of pain
Yeah, you can’t break away without the chains

Your love is like a red umbrella
Walk the streets like Cinderella
Everyone can see it on my face

So let it rain, it’s pouring all around me
Let it fall, it ain’t gonna drown me
After all, I’m gonna be okay
So let it rain

You can wear your sorrow like an old raincoat
You can save your tears in a bottle made of gold
But the glitter on the sidewalk always shines
Yeah, eve God needs to cry sometimes

Your love is like a red umbrella
Always there to make me better
When my broken dreams are falling from the sky

Oh let it rain
Let it fall, I’m gonna be okay so let it rain
Let it wash my tears away
Tomorrow’s another day, yeah

So let it rain, it’s pouring all around me
Let it fall, it ain’t gonna drown me
After all, I’m gonna be okay
So let it rain

------------------------------------------------------------

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đôi khi cuộc đời có thể bị che phủ bởi bóng đêm
Tôi biết rằng trên tái tim mình cũng đã có những vết thương
Những đám mây đen mang đầy đau khổ đang kéo

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Cry
6,814 lượt xem
Hello
730,019 lượt xem