rất hay nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa của bài !!

LỜI BÀI HÁT

You held my heart in your hand
While it was still beating
I hope you understand
That this is the way it's meant to be

'Cause we've got nothing to prove
We've got nothing to lose
This is where we belong

So take a look around
It's so magnificent
This love of ours
It's something brilliant
So close your eyes again
And hope the fireworks never end

You held my heart in your hand
While it was still beating
And maybe this true romance
Is getting the better of you and me

But nothing people can say
Is gonna stand in my way
'Cause this is where we belong

So take a look around
It's so magnificent
This love of ours
It's something brilliant
So close your eyes again
And hope the fireworks never end

Take a look around
It's so magnificent
This love we found
Is one in a million
So close your eyes again
And hope the fireworks never end
They'll never end

No matter what we go through
No matter what we go through
There'll always be you and me
No matter what we go through

No matter what we go through
No matter what we go through
There'll always be you and me
No matter what we go through

No matter what we go through
No matter what we go through
There'll always be you and me

So take a look around
It's so magnificent
This love of ours
It's something brilliant
So close your eyes again
And hope the fireworks never end
They'll never end
(They'll never end)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Lily88 Cập nhật: hieu_ndh_7717 / 27-07-2018...
Em giữ trái tim anh trong tay mình
Khi nó vẫn đang đập
Anh hy vọng em hiểu
Rằng đây là cách hiển nhiên như vậy

Vì chúng ta chẳng có gì để chứng tỏ
Chúng ta chẳng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Windy
1,509 lượt xem
0 lượt xem
0 lượt xem